28/06/2020 Now available in Swedish! Nu tillgänglig på Svenska!

A big thank you to Tove Aradala Barbrosdotter Buhe-Stam for helping with the translation of this edition.

Ett särskilt tack till Tove Aradala Barbrosdotter Buhe-Stam för hjälp med översättningen av denna utgåva.

Galdrastafir: En Samling av Isländska Magiska Rungalder

Galdrastafir som överlever i olika manuskript från sen medeltid fram till 1900-talet ger oss en glimt av en rik tradition av magi i den norra världen. Från formuleringen av runor till bindrunorna och allt mer komplexa magiska symboler, till införlivandet av referenser till bibliska sälar och delar av den kristna tron, förhållandet mellan traditionell magi och religiös symbolik är komplex och varierad. Från de positiva åkallelserna av lycka till, framgång, rikedom osv. För att skydda en person eller egendom från stöld eller magi, till mörkare och mer moraliskt komplicerade avsikter, dessa symboler visas här för att ge en bred bild av människors oro och hur utövare av magi försökte ta itu med dessa problem på Island under sent på medeltiden och tidigt modern tid. Det som våra förfäder önskade, de bekymmer de sökte lösningen på, magin de trodde på för att få det att hända, och hur symbolerna och trollformlerna formulerades och övades, berätta om vem vi är och var vi har kommit ifrån.

Beställ din kopia nu på Amazon.co.uk | Amazon.com | Amazon.de | Amazon.fr | Amazon.es | Amazon.it | Amazon.co.jp | Amazon.ca

24/06/2020 Galdrastafir: A Collection of Icelandic Magical Staves... Available now on Amazon!

The Galdrastafir that survive in various manuscripts from the Late Middle Ages until the 20th Century give us a glimpse of a rich tradition of magic in the Norse world. From the formulation of runes into bindrunes and ever more complex magical symbols, to the incorporation of references to biblical seals and elements of the Christian faith, the relationship between traditional magic and religious symbolism is a complex and varied one. From the positive invocations of good luck, success, wealth, etc. to the protection of one's person or property from theft or magic, to darker and more morally complex intentions, these symbols are shown here to provide a broad view of the people's concerns and how the practitioners of magic attempted to address these concerns in Iceland in the Late Medieval and Early Modern periods. The things our ancestors wished for, the concerns they sought solution to, the magic they believed in to make it happen, and the way the symbols and spells were formulated and practised, tell us about who we are, and where we have come from.

Order your copy now on Amazon.co.uk | Amazon.com | Amazon.de | Amazon.fr | Amazon.es | Amazon.it | Amazon.co.jp | Amazon.ca

27/05/2020 The Secret Door Podcast with Melissa Martell

Language enthusiast, composer, writer, and musician Matthew Leigh Embleton joins the podcast today to talk about his two latest books, Runes: Origins, Evolution, Mythology, Meanings, Divination, and Magic and The Vínland Sagas: Text, Literal Translation, and Word List. We discuss how Norse language was formed and how it evolved, and in several ways it was used within the norse culture. We also get into runes and their practical and magical purposes and much more.

14/05/2020 Now available in Swedish! Nu tillgänglig på Svenska!

A big thank you to Tove Aradala Barbrosdotter Buhe-Stam for helping with the translation of this edition.

Ett särskilt tack till Tove Aradala Barbrosdotter Buhe-Stam för hjälp med översättningen av denna utgåva.

Runor, Utspridning, Utveckling, Mytologi, Betydelser, Spådom och Magi

Runor är ett fascinerande exempel på uppfinningsrikedomen för språk, kommunikation och symbolisk betydelse. De visar oss den mänskliga naturens försök att använda dem som uttrycksverktyg, ett gudomligt sätt att förstå krafterna som finns runt omkring oss som formar våra liv och våra försök att påverka dessa krafter genom att beteckna våra avsikter till det gudomliga och universum. De är ett uttryck för den mänskliga ande. De är en del av oss.

Beställ din kopia nu på Amazon.co.uk | Amazon.com | Amazon.de | Amazon.fr | Amazon.es | Amazon.it | Amazon.co.jp | Amazon.ca

09/05/2020 Runes, Origins, Evolution, Mythology, Meanings, Divination, and Magic... Available now on Amazon!

Runes are a fascinating example of the ingenuity of language, communication, and symbolic meaning. They show us human nature's attempt to use them as tools of expression, a divinatory means to understand the forces that exist all around us that shape our lives, and our attempts to influence these forces by signifying our intentions to the divine and the universe. They are an expression of the human spirit. They are part of us.

Order your copy now on Amazon.co.uk | Amazon.com | Amazon.de | Amazon.fr | Amazon.es | Amazon.it | Amazon.co.jp | Amazon.ca

©MMXX Matthew Leigh Embleton. All Rights Reserved.