Snakestyle & Tove Aradala

Back | Contact

31/03/2021 - Snakestyle & Tove Aradala - I Dance the Circle a Wheel of Year (Snakestyle Instrumental)

On the 16th March at 19:00 PDT (17th March at 02:00 GMT) DJ Maggie Moon showcased this new tune during her live stream mix ::FLOW:: Gentle, spacious rhythms for creative focus and relaxation. A fantastic space for all those who love good chilled out electronic music. Thanks to DJ Maggie Moon for the continued support and good vibes for many years now.

16/03/2021 - Snakestyle & Tove Aradala - Inverview with Mas Jenkert of Jenkert's Podcast

Matthew Leigh Embleton and Tove Aradala talk to Mas about the latest single 'I Dance the Circle a Wheel of Year'.

Thanks to Mas for your interest in our music and your support!

15/03/2021 - Snakestyle & Tove Aradala - I Dance the Circle a Wheel of Year, (Alex Tronic Records)

Snakestyle (Matthew Leigh Embleton) and Tove Aradala (High Priestess and Daughter of the North Winds) continue their collaboration and exploration of electronic music and ancient northern traditions. 'I Dance the Circle a Wheel of Year' may be recognisable to some keen listeners, having been sampled in their 'Nordic Patterns' album track 'Hoburgsgubben'. Here the song is given the full Snakestyle treatment, complete with a 3/4 groove with addictive spaced out percussion, deep bass, and swirling synthesisers, including an instrumental version, and the original vocal recording.

Track 01 - I Dance the Circle a Wheel of Year (Snakestyle Remix) - 09:00

Track 02 - I Dance the Circle a Wheel of Year (Snakestyle Instrumental) - 09:00

Track 03 - I Dance the Circle a Wheel of Year (Original) - 04:16

27/03/2020 - Snakestyle & Tove Aradala - Nordic Patterns, (Alex Tronic Records)

Track 01 Visby - 08:00

Track 02 Kutkäldu - 03:00

Track 03 Gnisvärd - 11:00

Track 04 Klangstenen - 07:00

Track 05 Kovik - 04:00

Track 06 Hoburgsgubben - 09:00

Track 07 Trullhalsar - 08:00

Track 08 Meadows Of Ran - 09:00

Track 09 Shamans Of The North - 03:00

Click here for more information.

Nordic Patterns

 

 

About

 

Om

 

Nordic Patterns is a collaboration between Matthew Leigh Embleton and Tove Aradala Barbrosdotter Buhe-Stam, combining a love of music and norse culture.

 

Nordic Patterns är ett samarbete mellan Matthew Leigh Embleton och Tove Aradala Barbrosdotter Buhe-Stam, som kombinerar en kärlek till musik och nordisk kultur.

 

The collaboration began with a series of field recording sessions in special locations of significant norse historical interest on the island of Gotland in August 2019.

 

Samarbetet inleddes med en serie fältinspelningssessioner på speciella platser av betydande norrhistoriskt intresse på Gotland i Augusti 2019.

 

Matthew Leigh Embleton is a Composer, Producer, Musician from London who has been making music in different styles for over 20 years, appearing on many albums and compilations in that time, spanning genres from electronic music to classical and film music.

http://www.matthewleighembleton.co.uk/

 

Matthew Leigh Embleton är en kompositör, producent, musiker från London som har skapat musik i olika stilar i över 20 år, som visas på många album och sammanställningar under den tiden och spänner över genrer från elektronisk musik till klassisk musik och filmmusik.

http://www.matthewleighembleton.co.uk/

 

Tove Aradala Barbrosdotter Buhe-Stam is a High Priestess of the Temple of the Eternal Goddess who travels around Europe attending fairs, giving exhibitions, courses and lectures on goddesses, priestess work, healing, drumming, runes, and many other subjects related to ancient traditions of goddess worship.

https://gudinnansdottrar.vpsite.se/

 

Tove Aradala Barbrosdotter Buhe-Stam är en Högprästinna i Temple of the Eternal Goddess som reser runt i Europa och deltar i mässor, ger utställningar, kurser och föredrag om gudinnor, prästinnearbete, healing, trumning, runor och mycket annat som är relaterat till forna traditioner av Gudinnedyrkan.

https://gudinnansdottrar.vpsite.se/

 

 

 

Video Clips

 

Videoklipp

 

Reviews

 

Recensioner

 

Mat Smith, furtherdot.com 27/03/2020

 

Mat Smith, furtherdot.com 27/03/2020

 

"Somewhere along the lines, Nordic culture got a major overhaul, becoming shorthand for sleek minimalism and clinical modernism. Nordic Patterns, a collaboration between electronic musician Matthew Leigh Embleton's Snakestyle alias and Tove Aradala seeks to redress that, delving deep into the essential fabric of Norse tradition with all its attendant mystique and rich, unique mythology".

 

"Någonstans längs linjen fick den nordiska kulturen en omfattande översyn och blev korthand för elegant minimalism och klinisk modernism. Nordic Patterns, ett samarbete mellan elektronisk musiker Matthew Leigh Embletons Snakestyle-alias och Tove Aradala strävar efter att åtgärda detta genom att djupt in i det väsentliga strukturen i norrnisk tradition med all sitt tillhörande mystik och rik, unik mytologi".

 

"Tove Aradala, or Tove Aradala Barbrosdotter Buhe-Stam to give her full name, is well-placed to comment on this. A High Priestess of the Temple Of The Eternal Goddess, a reconstituted religion which taps into the essential polytheism of Norse culture, a belief system which celebrated multiple spirits, gods and creatures. Using sections of Eddas (holy texts), songs and pieces written in the spirit of the region's folkloric essence, Nordic Patterns affixes Aradala's gentle singing and resonant chanting to an intricate, entrancing electronic backdrop crafted by Embleton. The album began with a series of field recordings on the Swedish island of Gotland in August 2019 before Embleton returned to London to complete the tracks".

 

"Tove Aradala, eller Tove Aradala Barbrosdotter Buhe-Stam för att ge henne sitt fulla namn, är väl placerat att kommentera detta. En högprästinna i templet för den eviga gudinnan, en rekonstituerad religion som tappar in den väsentliga polyteismen i norrnisk kultur, ett trossystem som firade flera andar, gudar och varelser. Med hjälp av avsnitt av Eddas (heliga texter), sånger och stycken skrivna i andan i regionens folkloriska essens, anbringar nordiska mönster Aradalas milda sång och resonans chanting till en intrikat, lockande elektronisk bakgrund utformad av Embleton. Albumet började med en serie fältinspelningar på den svenska ön Gotland i augusti 2019 innan Embleton återvände till London för att slutföra spåren".

 

"Pieces like 'Gnisvärd' exemplify the approach. Here Aradala took traditional folk song rewrote it as the coda to a sparse backdrop of ebbing and flowing electronic sequences wrapped in hazy, frosty textures. Echoing sampled vocals wend their way through the piece, like voices lifted from an old Edison Cylinder, creating a subtle tension between the present and the past. Embleton reveals himself as a sensitive collaborator to Aradala, bathing her ethereal, yet commanding, voice in shimmering reverb and framing her vocal with structures built with a naturalistic fragility. On 'Klangstenen', that backdrop is fashioned from liquified, jazzy tones and beats reduced to a primal essence of clicks and pulses; on 'Trullhalsar' it is a landscape of dubby bass and wavering, tentative melodies".

 

"Stycken som 'Gnisvärd' illustrerar tillvägagångssättet. Här tog Aradala traditionell folksång omskrivning av den som koda till en gles bakgrund av ebbande och strömmande elektroniska sekvenser inslagna i disiga, frostiga strukturer. Echoing samplade sång vänder sig igenom stycket, som röster lyfta från en gammal Edison Cylinder, vilket skapar en subtil spänning mellan nuet och det förflutna. Embleton avslöjar sig som en känslig kollaboratör till Aradala, badar hennes eteriska, men ändå kommande, röst i skimrande reverb och inramar hennes vokal med strukturer byggda med en naturalistisk bräcklighet. På 'Klangstenen' är den bakgrunden utformad av flytande, jazziga toner och beats reducerade till en primär essens av klick och pulser; på 'Trullhalsar' är det ett landskap av dubby bas och vacklande, tentativa melodier".

 

"The key piece here is 'Hoburgsgubben', a nine minute unlikely ambient pop song that flows with meditative purpose. Deeply poignant synth melodies, a shrouded, unobtrusive beat and a general air of serenity envelop joyous lyrics written by Aradala that beautifully celebrate midwinter, and all its frosty promise".

 

"Nyckelstycket här är 'Hoburgsgubben', en nio minuters osannolik omgivande poplåt som flyter med meditativt syfte. Djupt gripande synthmelodier, en höljd, diskret takt och en generell lugn av lugn omsluter glädjande texter skriven av Aradala som vackert firar midvinters och alla dess frostiga löften".

 

Jonathan Robert Muirhead, Is This Music? 26/03/2020

 

Jonathan Robert Muirhead, Is This Music? 26/03/2020

 

"You are made to feel as though you are on one of those great waterslides that starts off slowly. Then you are scooped up, every twist and every turn revealing a new, unexpected and very welcome sensation".

 

"Du får känna dig som om du är på en av de stora vattenrutschbanorna som börjar långsamt. Då blir du öppen, varje vridning och varje tur avslöjar en ny, oväntad och mycket välkommen känsla".

 

"You give each track a wee bit of your own personality, because you kind of feel you have to. You end up going places in your head as you are listening to the album, creating your own characters and your own little mini dramas to meet up with each note".

 

"Du ger varje spår en liten bit av din egen personlighet, för att du känner att du måste. Du hamnar med att gå platser i ditt huvud när du lyssnar på albumet, skapar dina egna karaktärer och dina egna små minidrama för att möta varje ton".

 

"I say that with my tongue in my cheek, however. This is a very slow and sinuous album. It is full of icy peaks and then lots of nice long smooth bits before the next slide and peak smacks you right by surprise".

 

"Men jag säger det med tungan i kinden. Detta är ett väldigt långsamt och långsamt album. Den är full av iskalla toppar och sedan massor av fina långa släta bitar innan nästa bild och topp slår dig direkt".

 

DJ Maggie, Chilled Beats 27/03/2020

 

DJ Maggie, Chilled Beats 27/03/2020

 

"Do you like spacious, dubby, reverby music? So do I!".

 

"Gillar du rymlig, dubby, reverby musik? Jag också!".

 

"I've been enjoying the dulcet sounds of Snakestyle for years - I've featured his tracks in my mixes, and have many playlists for listening at home that have multiple Snakestyle tracks".

 

"Jag har haft glädje av Snakestyle-dulcetljuden i flera år - jag har presenterat hans spår i mina mixar och har många spellistor för att lyssna hemma som har flera Snakestyle-spår".

 

"He's come out with a new release today, a collaboration with a Swedish vocalist, and features field recordings he made in historic Nordic landmarks. I am extremely picky about prominent vocals in the music I listen to, but Tove Aradala's voice is a perfect compliment to Snakestyle's vibe".

 

"Han har kommit ut med en ny utgåva idag, ett samarbete med en svensk sångare och innehåller fältinspelningar som han gjorde i historiska nordiska landmärken. Jag är extremt picky med framträdande sång i musiken jag lyssnar på, men Tove Aradalas röst är ett perfekt komplement till Snakestels vibe".

 

"This was a perfect soundtrack for a lie-in this morning. Perhaps you might enjoy these gentle sounds too".

 

"Detta var ett perfekt soundtrack för en lögn i morse. Kanske kan du också njuta av dessa milda ljud".

 

©MMXXI Matthew Leigh Embleton Music. All Rights Reserved.