Snakestyle & Tove - Nordic Patterns

Nordic Patterns is a collaboration between Matthew Leigh Embleton and Tove Aradala Barbrosdotter Buhe-Stam.

Nordic Patterns är ett samarbete mellan Matthew Leigh Embleton och Tove Aradala Barbrosdotter Buhe-Stam.

The aim of this project is to explore the sounds and patterns of ancient norse music and culture, producing a series of musical pieces combining these elements with modern ambient electronic music production techniques.

Syftet med detta projekt är att utforska ljuden och mönstren i forntida nordisk musik och kultur, att producera en serie med musikaliska stycken som kombinerar dessa element med moderna omslutande elektroniska produktionstekniker.

The project will begin with a series of site visits and field recordings in August 2019 in the Swedish island of Gotland, an island full of history, magical landscapes, and visible and tangible remains dating from prehistory to the Viking Age.

Projektet kommer att starta med en serie av besök på fornlämningar och fältinspelningar i augusti 2019 på den svenska ön Gotland, en ö fylld av historia, magisk natur, och synbara och transibla lämningar som datera sig från förhistorien till vikingatiden.

Tove Aradala Barbrosdotter Buhe-Stam

Tove Aradala Barbrosdotter Buhe-Stam

Tove is a High Priestess of the Temple of the Eternal Goddess who travels around Europe attending fairs, giving exhibitions, courses and lectures on goddesses, priestess work, healing, drumming, runes, and many other subjects related to ancient traditions of goddess worship.

Tove är en Högprästinna i Temple of the Eternal Goddess som reser runt i Europa och deltar i mässor, ger utställningar, kurser och föredrag om gudinnor, prästinnearbete, healing, trumning, runor och mycket annat som är relaterat till forna traditioner av Gudinnedyrkan.

Read an interview with Tove here (in swedish)

Läs en intervju med Tove här (på svenska)

For more information visit Gudinnans Döttrar (in Swedish and English)

För mer information besök Gudinnans Döttrar (på Svenska och Engelska)

Back to top / Tillbaka till toppen

©2019 Matthew Leigh Embleton Music. All Rights Reserved.